การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานมีจุดประสงค์เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับองค์กรและผู้ที่เริ่มงานใหม่ โดยปกติแล้วการตรวจจะเป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสที่เป็นโรคติดต่อ หรือปัญหาสุขภาพที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ได้แก่

  1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
  2. ตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  3. ตรวจตาบอดสี
  4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  5. ตรวจปัสสาวะ
  6. ตรวจหาสารเสพติด
  7. ตรวจการตั้งครรภ์
  8. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี
  9. เอกซเรย์ปอด

รายละเอียดรายการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
1. รายการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเบื้องต้นโดยแพทย์
ได้แก่ การตรวจร่างกายเบื้องต้นโดยแพทย์ การตรวจดัชนีมวลกายหรือการตรวจวัดความดันโลหิต และชีพจร ถึงแม้จะเป็นการตรวจขั้นพื้นฐานแต่การตรวจนี้มีส่วนในการวินิจฉัยโรคได้หลายโรค เช่น โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ, ภาวะน้ำหนักเกิน หรือโรคอ้วน

2. รายการตรวจวัดปัญหาทางสายตาก่อนเข้าทำงาน
ทั้งการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อหาปัญหาทางสายตาเบื้องต้น และการตรวจตาบอดสี เนื่องจากในบางงานการมองสีอาจมีส่วนสำคัญ อีกทั้งแพทย์จะสามารถให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว หรือแนะนำแนวทางการรักษาต่อไปได้ด้วย

3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดก่อนเข้าทำงาน
เพื่อตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของเม็ดเลือด เช่น การติดเชื้อมะเร็งเม็ดเลือดขาว ภาวะโลหิตจาง เป็นต้น ซึ่งการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดจะตรวจผ่านห้องปฏิบัติการเพื่อผลการตรวจที่แม่นยำ

4. รายการตรวจปัสสาวะก่อนเข้าทำงาน
เพื่อตรวจหาความผิดปกติ เช่น การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ, โรคไต, โรคเบาหวาน

5. รายการตรวจหาสารเสพติดก่อนเข้าทำงาน
ก่อนการสมัครเข้าทำงานในบางองค์กร อาจมีการตรวจสารเสพติด ซึ่งการตรวจจะสามารถทำได้ผ่านการตรวจปัสสาวะ เพื่อหาสารแอมเฟตามีน หรือเมทแอมเฟตามีนในร่างกาย

6. รายการตรวจการตั้งครรภ์ก่อนเข้าทำงาน
สำหรับผู้หญิงบางรายอาจไม่รู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ การตรวจจะทำให้รู้ภาวะตั้งครรภ์ และหาแนวทางการปฏิบัติตนต่อไป

7. รายการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีก่อนเข้าทำงาน
หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าไวรัสตับอักเสบบีเป็นโรคติดต่อที่สามารถติดต่อได้ผ่านทางการรับเลือด, การใช้ของใช้ส่วนตัวบางอย่างร่วมกัน เช่น มีดโกน, กรรไกรตัดเล็บ,   แปรงสีฟัน หรือผ่านทางสารคัดหลังทางเพศสัมพันธ์

8. การเอกซเรย์ปอดก่อนเข้าทำงาน เพื่อตรวจหาอาการติดเชื้อ เพื่อตรวจดูความผิดปกติภายในช่องปอด และหัวใจ เช่น การติดเชื้อปอดอักเสบ หรือวัณโรคปอด, ก้อนผิดปกติภายในปอด, ขนาดของหัวใจ

สำหรับ รายการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเบื้องต้น เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างเสริมความมั่นใจและป้องกันในด้านโรคติดต่อ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีก่อนเริ่มงานใหม่